Zpracování projektů dopravního značení
Schvalovací činnost

... po dohodě s Vámi náš projektant přijede k Vám, kde Vám poradí a dohodne se, co přesně je třeba zabezpečit, označit, po té Vám zajistíme vše potřebné ...

  • provádíme zpracování projektů dopravního značení soukromých areálů, účelových a místních    komunikací, komunikací v základním komunikačním systému měst a obcí, krajských komunikací, rychlostních silnic pro motorová vozidla i dálnic
  • schéma dopravního značení je realizováno dle veškerých technických podmínek (TP) ,,Zásad pro označovánípracovních míst na pozemních komunikacích,, schválených Ministerstvem dopravy ČR, dle zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 30/2001Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, dle technických předpisů ŘSD a dalších místních podmínek
  • projekty zajišťujeme především pro akce na území města Brna a JMK, součástí služby je i zajištění souhlasu specializovaného pracoviště DI Policie ČR a ,,Stanovení,, OD MMB, při zásahu v blízkosti vedení MHD i souhlas DPMB, u mimobrněnských akcí vyřizujeme Stanovení pouze se ZUK
  • zpracováváme a vyřizujeme i projekty trvalého dopravního značení, pro získání Stanovení je nutno počítat se lhůtou nejméně 90 dnů dle zákona 361/2000Sb.
  • zajišťujeme také zpracování schémat dopravního značení do projektů pro územní a stavební řízení, v těchto případech Vám dodáme i předběžné souhlasy PČR, OD MMB, případně DPMB
  • zajišťujeme také zpracování projektů pro blokové čištění komunikací včetně zajištění opatření obecné povahy o omezení stání vozidel
  • zajišťujeme vyřízení zvláštního užívání komunikace (ZUK), které je nutné v případě, když má být veřejná komunikace užívána k jiným účelům, než je určena (výkopové práce, stavební činnost, umístění skládek materiálů, jeřábů, kontejnerů, pořádání kulturních, sportovních akcí, restauračních zahrádek.....) Součástí vyřízení ZUK je i zajištění vyhotovení dohody s BKOM na složení kauce, vyjádření BKOM (ŘSD, SÚS JMK....)případně souhlasu JMK k dotčení linkové dopravy IDS. U výkopových prací nad 20m2 zajišťujeme i vyjádření OI MMB o zařazení stavby do koordinačního harmonogramu výkopových prací (samotné zařazení stavby si zajišťuje investor sám)
  • nezajišťujeme ohlášení užívání veřejného prostranství a zaplacení místních poplatků na příslušném úřadu městské části
  • zajišťujeme vyřízení povolení uzavírky komunikace, kde je nutné a kde dochází k uzavření místní komunikace, silnice, rychlostní komunikace i dálnice a je nutná objízdná trasa. V případě uzavírky veřejně přístupné účelové komunikace nezajišťujeme souhlas jejího vlastníka (musíte nám jej dodat Vy).
  • zajišťujeme vyřízení vyhrazení parkovacího místa pro právnické a fyzické osoby i invalidní občany (obsahuje povolení PČR a Stanovení MMB ). ZUK si vyřizujete na příslušném úřadu sami (povolení PČR a Stanovení MMB je nezbytnou součástí Vaší žádosti na úřad)

Vysvětlení zkratek : JMK - Jihomoravský kraj, OD - Odbor dopravy, PČR - Policie České republiky, MMB - Magistrát města Brna, DPMB - Dopravní podnik města Brna, ZUK - zvláštní užívání komunikace, BKOM - Brněnské komunikace,
OI - Odbor investiční, DI - Dopravní inspektorát, MHD - Městská hromadná doprava, ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic,
SÚS - Správa a údržba silnic, IDS - Integrovaný dopravní systém